Mijn favorieten

Disclaimer

Gebruiksovereenkomst

Lees deze gebruiksovereenkomst zorgvuldig door alvorens de website www.cremersmakelaardij.nl te gebruiken. Door de website www.cremersmakelaardij.nl te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere overeenkomsten, dient u geen gebruik te maken van de website (www.cremersmakelaardij.nl).

Algemeen 
Deze website is samengesteld door Cremers Makelaardij, statutair gevestigd te Amsterdam.
 
Toegestane gebruik 
U dient zich als gebruiker van de website www.cremersmakelaardij.nl in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: (a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Cremers Makelaardij en/of derden; (b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.
Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cremers Makelaardij, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van Cremers Makelaardij, waarbij de website binnen de kaders van Cremers Makelaardij verschijnt) aan te brengen, indien Cremers Makelaardij daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@cremersmakelaardij.nl.
 
Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Cremers Makelaardij zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.
 
Rechten van intellectuele eigendom 
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Cremers Makelaardij en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Cremers Makelaardij in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.
Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Cremers Makelaardij.
 
Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Cremers Makelaardij en/of haar leveranciers, behoudt Cremers Makelaardij zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.
 
Aansprakelijkheid en vrijwaring  
Cremers Makelaardij is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Cremers Makelaardij zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Cremers Makelaardij is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.
 
Cremers Makelaardij is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Cremers Makelaardij worden aangeboden.
 
Cremers Makelaardij garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Cremers Makelaardij garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Cremers Makelaardij garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.
 
Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact (info@cremersmakelaardij.nl en/of 020-3201127) met ons op te nemen. Cremers Makelaardij is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Cremers Makelaardij.
 
U vrijwaart Cremers Makelaardij voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.
 
Overige 
Cremers Makelaardij behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.
 
De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Cremers Makelaardij en derden naar aanleiding van de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 
©Copyright 2016 Cremers Makelaardij. Alle rechten voorbehouden.